Сільські ради на Здолбунівщині поборються за грант райради

Здолбунівська районна рада та Здолбунівська районна державна адміністрація оголошують конкурс підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад Здолбунівського району.

Мета конкурсу: активізація діяльності територіальних громад Здолбунівського району та мобілізація місцевих ресурсів для покращення умов життя та підвищення рівня участі громад у вирішенні проблем міської, селищної та сільських громад.

Можливі напрямки діяльності територіальних громад в рамках конкурсу: 
• Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню.
• Реформування системи житлово-комунального господарства.
• Удосконалення системи благоустрою населених пунктів, озеленення вулиць, впорядкування кладовищ.
• Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля.
• Розвиток туристичної діяльності.
• Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування.
• Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері.
• Розвиток підприємництва.
• Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці.
• Розвиток фізичної культури і спорту.
• Облаштування та реконструкція історико-архітектурних пам’яток, місць відпочинку та дозвілля.
• Вирішення інших суспільно важливих питань громади

Фінансування здійснюється за рахунок дольової участі із залучення коштів районного бюджету та коштів місцевих громад.  Кошти з районного бюджету виділяються в сумі 50,0 тисяч гривень за умови співфінансування не менше 50 відсотків від вартості проекту територіальною громадою, що визнана переможцем конкурсу.

Максимальна сума гранту встановлюється у розмірі 15 тис. грн.
Кількість проектів від однієї територіальної громади – не більше двох.
Термін реалізації проектів – до 12 місяців.
Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями: 
– відповідність проекту формі заявки;
– відповідність основним напрямкам, за якими розробляється проект;
– ступінь актуальності проблеми для громади;
– реалістичність і досяжність цілей проекту;
– наявність чіткого плану реалізації проекту;
– залучення до реалізації проекту місцевих жителів, ініціативних груп;
– реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;
– співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту;
– можливий зв’язок із іншими діючими чи завершеними проектами.

Кінцевий термін подання заявок до 1 червня 2014 року.
Заявки просимо надсилати на адресу: м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14 Здолбунівська районна рада За додатковою інформацією звертатись за телефонами : 2-63-05– керуюча справами виконавчого апарату районної ради Біндюк Н.О. 2-51-10 – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва райдержадміністрації Бухало В.В.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Конкурсна комісія  з проведення щорічного районного конкурсу  підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Назва проекту  
Тематичний напрямок (напрямки), якому відповідає проект (з переліку, визначеного районним конкурсом проектів розвитку територіальних громад)  
Загальний бюджет проекту (грн.)
Очікуваний обсяг фінансування проекту (грн.)
Адреса організації
Телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проекту
Місце роботи, посада, звання керівника проекту
Адреса для листування з керівником проекту
Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail

 

 

Підпис керівника організації _____________ Дата ________________

 

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________

Додаток 2 до Програми

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І. Реєстраційна картка проекту с.
ІІ. Зміст проекту с.
ІІІ. Проект с.
1. Анотація проекту с.
2 Докладний опис проекту с.
2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект с.
2.2. Мета та завдання проекту с.
2.3. Технологія досягнення цілей с.
2.4. Тривалість та план реалізації заходів проекту с.
2.5. Очікувані результати проекту с.
ІV. Бюджет проекту с.
V. Додатки с.
5.1. Додаток __. Резюме виконавців проекту с.
5.2. Додаток__. Протокол про наміри спільної реалізації проекту с.
5.3. Додаток__. Інформація про партнерські організації с.

ІІІ. П Р О Е К Т

1. Анотація проекту (не більше 1 сторінки на окремому аркуші).В анотації стисло розкрийте зміст проекту за такою схемою:–        – назва проекту;

–        – актуальність проекту;

–        – перелік заходів проекту;

–        – результати проекту;

–       – обсяг коштів та джерела його фінансування;

–        – організації-партнери, співвиконавці проекту.

2.  Докладний опис проекту.2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект (не більше 2 стор.).Необхідно висвітлити наступні питання:

–        – описати існуючі проблеми в селі, селищі, місті;

–        – визначити цільову групу (перелічіть категорії населення), на які спрямовані результати проекту;

–        – вказати ознаки, за якими ви визначили цільову групу (групи) проекту;

–        – відповідність діяльності за проектом напрямам цього Конкурсу.

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Обов’язково зазначте відповідність проекту одному із пріоритетних напрямків Конкурсу.

2.3. Технологія досягнення цілей (не більше 2 стор.).

Опишіть:

–        – методи реалізації проекту;

–        – заходи проекту (короткий опис кожного заходу має дати можливість уявити, що й як буде відбуватися);

–        – яким чином проект буде базуватися на попередніх досягненнях;

–        – яким чином ви будете оцінювати досягнення результатів;

–        – розподіл функцій організацій-партнерів.

2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1 стор.).Тривалість проекту складатиме … (не більше ____ місяців).Подайте у табличній формі план заходів. Зазначте лише назву кожного заходу, детальний опис не потрібний

 

Тривалістьзаходу

Захід

Місце проведення (село, селище, місто) Організація-виконавець
Місяць 1 Підготовка заходу 1
Підготовка заходу 2
Місяць 2 Проведення заходу 1
Підготовка заходу 2
2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 стор.).До цього розділу включіть таку інформацію:

–        – короткотривалі результати;

–        – перспективні наслідки реалізації проекту;

–        – сталість результатів проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (починати з нової сторінки)

В даному розділі Ви описуєте усі необхідні кошти й вказуєте джерело отримання даних коштів. Бюджет проекту складається на основі кошторису витрат на реалізацію проекту. При необхідності даний кошторис має проходити експертизу.

–   Керівник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.

 

Загальний бюджет проекту

Захід Стаття витрат Розрахунок статті витрат Джерела фінансування
Фонд Програми Заявник Партнери
1 Захід 1

Разом по заходу 1

2 Захід 2

Разом по заходу 2

Разом по проекту

 

 

Підпис керівника організації _____________ Дата ________________

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________

 

Додаток 3

до Програми

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

(прізвище, ім’я та по батькові)

Базова освіта

(повна назва вузу, рік закінчення)

Досвід професійної діяльності

(посада, місце роботи – протягом останніх п’яти років)

Вміння та навички

(які стосуються проблематики проекту)

Функції та завдання

(які покладені в рамках реалізації проекту)

Контактний телефон/факс, е-mail

 

Додаток 4

до Програми

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

№_____від ______ року

 

… (назва органу місцевого самоврядування-учасника Конкурсу), що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі … — з одного боку,

та … (назва організації-партнера 1) в особі …, який діє на підставі …………(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність цієї організації) – з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

Об’єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту (назва проекту).

Розподілити обов’язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов’язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме учасник Конкурсу при підготовці та реалізації проекту).

2.2. … (назва організації-партнера 1) бере на себе такі зобов’язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту).

2.3. … (назва організації-партнера 2) бере на себе такі зобов’язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту).

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеної і підписаної угоди, що є складовою частиною до дійсного протоколу.

 

Керівник організації-учасника _______________ Дата ____________

Керівник організації-партнера 1  _____________ Дата ________________

Керівник організації-партнера 2  _____________ Дата ________________

Додаток 5

до Програми

Інформація про організацію-партнера

(ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів)

Партнер

Повна офіційна назва організації-партнера
Місце розташування
Юридичний статус
Офіційна адреса
Контактна особа
Телефон
Факс
Адреса електронної пошти
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)
Роль та залучення підготовки цього проекту
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

Керівник організації-учасника _______________ Дата ____________

м/п

Керівник організації-партнера 1  _____________ Дата ________________

м/пВсі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети