Мінфін наполягає на обов’язковому обліку всіх хто збирає гроші на АТО

реєстр волонтерівПроект відповідного наказу, згідно з яким в єдиний реєстр хочуть записати усіх волонтерів, що допомагають АТО, опублікований на офіційному сайті Мінфіну. Передбачається, що волонтери самостійно понесуть заяви до податкових у яких вкажуть які рахунки для цих цілей відкривали, свої анкетні дані та час з якого почали цим займатися.

Для чого це робиться? Оподаткувати в кінці року зібрані кошти, мати на руках базу даних помічників АТО? Для чого? В проекті Наказу мета не зазначена очевидно. І чим волонтери АТО відрізняються від інших волонтерів. Тепер будемо вести реєстр волонтерів, які допомагають дітям, собачкам, інвалідам? Хоча ще на початку діяльності неорганізованого, подекуди організованого але все рівно НЕФОРМАЛЬНОГО руху волонтерів у допомогу АТО – МИ передбачали, що краще робити це через легальні Благодійні фонди, у статутній діяльності яких є відповідні види діяльності і немає проблем із податковими органами. Зрозуміло, що держава навіть коли сама не може забезпечити військових усім необхідним не упустить можливості контролювати тих у кого це виходить краще. Хоча наша країна має багато прикладів спекуляцій на чутливих темах і псевдоблагодійниках. Тому пошук компромісу потрібен.

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон) та Закону України «Про волонтерську діяльність».

Цим Порядком встановлюється механізм включення волонтерів антитерористичної операції (далі – волонтер  АТО) до Реєстру волонтерів антитерористичної операції (далі – Реєстр) та структура цього Реєстру.  

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

волонтер АТО –  фізична особа-благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру згідно з Кодексом та Законом, надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених у підпункті „а” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу;

Реєстр волонтерів антитерористичної операції – база даних, яка містить інформацію про волонтерів АТО, що ведеться Державною фіскальною службою України за  структурою, наведеною у додатку 1

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Кодексі, Законі та Законі України «Про волонтерську діяльність».

1.3. Державна фіскальна служба України створює, веде та оновлює Реєстр в електронній формі та щодекади оприлюднює на офіційному веб-сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua) такі відомості з Реєстру:

прізвище ім’я, по батькові волонтера АТО;

категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО;

реквізити незакритих банківських рахунків волонтера АТО (найменування банку, код банку, номер рахунка, валюта рахунка, дата відкриття);

найменування органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку волонтера АТО;

дата початку здійснення фізичною особою діяльності як волонтера АТО;

дати включення до Реєстру, внесення змін до Реєстру стосовно волонтера АТО;

дата припинення діяльності як волонтера АТО;

дата виключення з Реєстру.

1.4. Відомості про волонтерів АТО, які містяться в Реєстрі і не оприлюднюються згідно з пунктом 1.4 цього розділу, є інформацією з обмеженим доступом.

1.5. Облік волонтерів АТО як платників податків здійснюється за місцем проживання, яке внесено до Реєстру (далі – основне місце обліку).

У разі зміни волонтером АТО місця проживання змінюється основне місце обліку.

Орган державної фіскальної служби, який прийняв заяву, проводить визначені заявою дії, а саме: включення фізичної особи – благодійника до Реєстру, внесення змін щодо волонтера АТО до Реєстру або виключення волонтера АТО з Реєстру.

1.6. Журнал реєстрації документів про включення / внесення змін / виключення до/з Реєстру волонтерів антитерористичної операції за формою № 2-РВ (додаток 2) (далі – журнал) містить інформацію про заяви фізичних осіб – благодійників та результати їх розгляду органами державної фіскальної служби, а також про рішення органів державної фіскальної служби про виключення волонтерів АТО з Реєстру.

Журнал ведеться у паперовому або електронному вигляді.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної фіскальної служби. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Електронний журнал ведеться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною фіскальною службою України.

ІІ. Порядок включення до Реєстру волонтерів АТО

2.1. Для включення до Реєстру фізична особа – благодійник подає до органу державної фіскальної служби Заяву про включення / внесення змін до Реєстру волонтерівантитерористичної операції за формою № 1-РВ (додаток 3) (далі – заява) з позначкою «Включення до реєстру», пред’являє паспортний документ, що посвідчує особу, та надає його копію. Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.

Зазначені документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу (далі – представник) за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення відповідних дій (після пред’явлення повертається) та її копії.

Фізична особа – благодійник особисто подає документи до будь-якого органу державної фіскальної служби, поштою або через представника документи подаються до органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.

У разі подання документів поштою підпис фізичної особи – благодійника на заяві та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.

Дані заяви мають бути достовірними, відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, паспортного документа та доданим до заяви документам.

У заяві зазначається категорія (категорії) фізичних осіб, визначених у підпункті «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, на користь яких надається благодійна допомога.

У заяві зазначається дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО, яка не може бути меншою 21 листопада 2013 року. Якщо рахунки, що призначені для здійснення благодійної діяльності, були відкриті на ім’я фізичної особи – благодійника після 21 листопада 2013 року, то дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО не може бути меншою дати відкриття рахунка із найменшою датою.

2.2. Фізична особа – благодійник разом із заявою подає:

оригінал та копію документа, що  засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

фізичних осіб– платників податків, або сторінки паспорта, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або сторінки паспорта, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

довідки (довідок) про відкриття/закриття рахунка фізичною особою , за формою № 4-РВ (додаток 4), що призначений для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).

2.3. Орган державної фіскальної служби має право не прийняти до розгляду або повернути на доопрацювання документи без включення до Реєстру у разі, якщо заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2.1 цього розділу, до заяви не додано або додано не в повному обсязі документи згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

Відмова у включенні до Реєстру не обмежує можливості повторного звернення фізичної особи – благодійника до органу державної фіскальної служби з метою включення його до Реєстру.

2.4. У разі відсутності підстав для відмови у включенні до Реєстру орган державної фіскальної служби зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру.

Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

2.5. Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, орган державної фіскальної служби повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу. У разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру у листі зазначаються відповідні дані, наведені у пункті 1.4 розділу І цього Порядку, а у разі відмови у включенні до Реєстру вказується причина відмови.

2.6. Заяви підлягають обов’язковій реєстрації в журналі у день їх прийняття. Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про включення або відмову у включенні до Реєстру, а також реквізити листа фізичній особі – благодійнику про результати розгляду заяви.

ІІІ. Порядок унесення змін до Реєстру волонтерів АТО

3.1. У разі зміни у даних волонтера АТО, що зазначаються у заяві, відкриття та/або закриття банківських рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, волонтер АТО зобов’язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу державної фіскальної служби заяву з позначкою «Зміни» у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.

3.2. Орган державної фіскальної служби розглядає заяву у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру. Заяви підлягають обов’язковій реєстрації у журналі у день їх прийняття.

Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про внесення змін або відмову у внесенні змін до Реєстру, а також реквізити листа волонтеру АТО про результати розгляду заяви.

3.3. Орган державної фіскальної служби має право не прийняти до розгляду або повернути на доопрацювання документи без внесення змін до Реєстру за наявності підстав, передбачених пунктом 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

3.4. У разі відсутності підстав для відмови у внесенні змін до Реєстру орган державної фіскальної служби зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви внести стосовно такого волонтера АТО зміни до Реєстру.

Датою внесення змін до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру, дата включення волонтера АТО до  Реєстру не змінюється.

ІV. Порядок виключення з Реєстру волонтерів АТО

4.1. Виключення волонтера АТО з Реєстру здійснюється на підставі заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО за формою № 3-РВ (додаток 5) (далі – заява про виключення з Реєстру). Заява про виключення з Реєстру подається волонтером АТО до органу державної фіскальної служби особисто, поштою або через представника у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.

У заяві фізичною особою – благодійником зазначається дата припинення діяльності як волонтера АТО, яка не може бути більшою дати подання такої заяви.

4.2. У разі отримання заяви про виключення з Реєстру орган державної фіскальної служби протягом одного робочого дня виключає волонтера АТО з Реєстру.

4.3. Виключення волонтера АТО з Реєстру може бути здійснене за рішенням органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку волонтера АТО у разі:

закінчення календарного року, що настає за роком завершення антитерористичної операції;

притягнення волонтера АТО до адміністративної або кримінальної відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом;

набрання законної сили вироком суду щодо припинення або заборони провадити благодійну діяльність або діяльність волонтера АТО;

включення волонтера АТО до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

наявності документально підтверджених даних про смерть волонтера АТО, або визнання його безвісно відсутнім.

4.4. У рішенні державної фіскальної служби про виключення волонтера АТО з Реєстру зазначаються дані про волонтера АТО, причина виключення волонтера АТО з Реєстру та дата припинення фізичною особою діяльності як волонтера АТО. Рішення підписується керівником органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку волонтера АТО.

Протягом одного робочого дня, що настає за днем виключення волонтера АТО з Реєстру, орган державної фіскальної служби у порядку, визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу, направляє один примірник рішення про виключення з Реєстру за місцем проживання фізичної особи, зазначеним у Реєстрі.

Рішення про виключення з Реєстру, яке прийняте органом державної фіскальної служби, може бути оскаржено фізичною особою в адміністративному або судовому порядку відповідно до статей 55 та 56 розділу ІІ Кодексу.

4.5. У разі виключення волонтера АТО з Реєстру за заявою до Реєстру вноситься зазначена в заяві дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО або, якщо така дата в заяві не зазначена, то дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО, що відповідає даті подання заяви.

При виключенні волонтера АТО з Реєстру на підставі рішення органу державної фіскальної служби про виключення з Реєстру до Реєстру вноситься дата припинення діяльності фізичної особи – благодійника як волонтера АТО, зазначена в такому рішенні.

4.6. Датою виключення з Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

4.7. Заяви та рішення про виключення з Реєстру підлягають обов’язковій реєстрації у журналі у день їх отримання/прийняття.

4.8. Виключення волонтера АТО з Реєстру не обмежує можливості його повторного включення до Реєстру. Повторне включення до Реєстру здійснюється у порядку, визначеному у розділі ІІ цього Порядку.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку                                                                М. О. Чмерук

 Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети