Комунальні підприємства Здолбунова стануть прозорішими

На початку жовтня 2016 року Здолбунівська міська рада планує розглянути проект рішення щодо Порядку інформування про діяльність  комунальних підприємств. Нагадаємо, що 16 серпня 2016 року активістка Ольга Ферар подала до міської ради звернення у якому просила затвердити такий порядок.podacha-proektu-rishennya-ferar

У К Р А Ї Н А

Здолбунівська міська рада Рівненської області

сьоме скликання

 Р І Ш Е Н Н Я____________ 2016 року                    № ____

 

Про затвердження

Порядку інформування про діяльність

комунальних підприємств та

Переліку інформації про діяльність комунальних підприємств,

яка підлягає обов’язковому розміщенню

на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради в мережі інтернет

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», ст.78 Господарського кодексу України, ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою забезпечення прозорості діяльності виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, організацій Здолбунівської міської ради керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Здолбунівська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок інформування про діяльність комунальних

підприємств (Додаток 1).

  1. Затвердити Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств,

яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради в мережі інтернет (Додаток 2).

  1. Контроль за виконанням цього рішення доручити Комісія з питань

управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв´язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (О.Бабій) та секретарю міської ради В.Капітулі, а організацію його виконання – заступнику міського голови.

Міський голова                                                                              І.Ольшевський

Додаток 1 до Рішення Здолбунівської міської

ради № _______ від ____________

Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств

І. Мета і завдання

  1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств Здолбунівської міської ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
  2. Основними завданнями є:

2.1. Інформування мешканців міста про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючих органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

2.3.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

  1. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради в мережі інтернет, зазначений в Додатку 2;

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені фракціями, або групами в Здолбунівській міській раді;

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше, ніж через 5 робочих днів по кожному пункту переліку зазначеному в Додатку 2 у разі необхідності оновлення інформації.

  1. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті ради

4.1. На офіційному веб-сайті ради створюється окремий розділ «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради;

4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає відповідному управлінню інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.

4.3. Інформація після обробки не пізніше ніж наступного дня подається управлінням адміністратору для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі Здолбунівської міської ради в мережі інтернет.

4.4. Адміністратор офіційного веб-порталу та управління забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

  1. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несе керівництво ради, посадові особи виконавчих органів ради та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

Секретар Здолбунівської міської ради                                                           В.Капітула

Додаток 2 до Рішення Здолбунівської міської

ради № _______ від ____________

Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств,

яка підлягає обов’язковому розміщенню

на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради в мережі інтернет

1.1. Загальна інформація по кожному підприємству;

1.2. Цілі діяльності комунального підприємства;

1.3. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

1.5. Статут комунального підприємства в чинній редакції;

  1. Інформація про фінансовий стан по кожному підприємству:

2.1. Щорічний фінансовий звіт підприємства;

2.2. Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної аудиторської перевірки (за наявності);

2.3. Річний план закупівель;

2.4. Щоквартальний фінансовий звіт

2.5. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

  1. Інформація про керівництво кожного комунального підприємства:

3.1. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства, заповнена Декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

3.2. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;

3.3. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства;

3.4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

3.5. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

3.6. Інформація про виникнення господарської заінтересованості та прийняті по кожному випадку рішення.

Секретар Здолбунівської міської ради                                                                      В.Капітула

Пояснювальна записка до проекту рішення Здолбунівської міської ради

 «Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств та Переліку інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради в мережі інтернет»

2.06.2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України № 1405-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», яким внесено зміни до Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про місцеве самоврядування», яким встановлюються вимоги до публічності комунальних підприємств, а також обов’язковий перелік інформації про роботу цих підприємств, що підлягає оприлюдненню:

цілі діяльності комунального унітарного підприємства;

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування; аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством; статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних); біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився …. до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту”.Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети